Lu-ca 15:11 - Bản dịch Truyền thống
Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.