Lu-ca 14:2-4 - Bản dịch Truyền thống
2
Số là có một người mắc bịnh thủy thũng ở trước mặt Ngài.
3
Đức Chúa Jêsus cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng: Trong ngày Sa-bát, có nên chữa bịnh hay không?
4
Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bịnh chữa lành, rồi cho về.