Lu-ca 13:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.