Lu-ca 12:50 - Bản dịch Truyền thống
Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!