Lu-ca 12:47 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều.