Lu-ca 12:12 - Bản dịch Truyền thống
bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.