Lu-ca 11:50 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi,