Lu-ca 11:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi,