Lu-ca 11:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy;