Lu-ca 11:3 - Bản dịch Truyền thống
xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy;