Lu-ca 11:21 - Bản dịch Truyền thống
Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng.