Lu-ca 10:32-33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
32
Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
33
Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương;