Lu-ca 10:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy đi; nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.