Lu-ca 10:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.