Lu-ca 1:79 - Bản dịch Truyền thống
Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình an.