Lu-ca 1:72-73 - Bản dịch Truyền thống
72
Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
73
Theo như Ngài đã thề với Ap-ra-ham là tổ phụ chúng tôi,