Lu-ca 1:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.