Lu-ca 1:50 - Bản dịch Truyền thống
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.