Lu-ca 1:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhơn đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?