Lu-ca 1:37 - Bản dịch Truyền thống
Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.