Lu-ca 1:32-33 - Bản dịch Truyền thống
32
Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.
33
Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.