Lu-ca 1:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.