Mác 9:44 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.