Mác 9:44 - Bản dịch Truyền thống
Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.