Mác 9:40 - Bản dịch Truyền thống
Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.