Mác 9:30-32 - Bản dịch Truyền thống
30
Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết.
31
Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại.
32
Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.