Mác 8:37 - Bản dịch Truyền thống
Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?