Mác 8:36 - Bản dịch Truyền thống
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?