Mác 8:36 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?