Mác 8:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi -e-rơ đem Ngài riêng ra, mà căn gián Ngài.