Mác 8:30 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.