Mác 8:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi.