Mác 6:5 - Bản dịch Truyền thống
Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;