Mác 6:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại.