Mác 6:36 - Bản dịch Truyền thống
xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn.