Mác 6:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhơn đó, Hê-rô-đia căm Giăng, muốn giết đi.