Mác 6:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn;