Mác 6:12 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn;