Mác 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại hỏi rằng: Mầy tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông.