Mác 5:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người nầy.