Mác 5:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người thấy Đức Chúa Jêsus ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài,