Mác 5:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình.