Mác 5:3 - Bản dịch Truyền thống
Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa;