Mác 5:22-24 - Bản dịch Truyền thống
22
Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Đức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chơn Ngài;
23
nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống.
24
Đức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài.