Mác 5:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê.