Mác 4:35 - Bản dịch Truyền thống
Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia.