Mác 3:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.