Mác 3:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn.