Mác 3:14 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo,