Mác 3:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài.