Mác 2:28 - Bản dịch Truyền thống
Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.