Mác 2:27-28 - Bản dịch Truyền thống
27
Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.
28
Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.