Mác 16:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.