Mác 16:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.