Mác 16:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.