Mác 16:15 - Bản dịch Truyền thống
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.