Mác 15:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.