Mác 15:37 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.